ـ قسامه فقط نسبت به مقداری که لوث حاصل شده است، موجب اثبات می‌ شود و اثبات خصوصیات جنایت از قبیل عمد، شبه عمد، خطا، مقدار جنایت و شرکت در ارتکاب جنایت یا انفراد در آن نیازمند حصول لوث در این خصوصیات‌ است.