ـ سوگند شاکی، خواه مرد باشد خواه زن، جزء نصاب محسوب می‌ شود.