ـ ولیّ دم، همان ورثه مقتول است به‌جز زوج یا زوجه او که حق قصاص ندارد.