ـ اکراه در جنایت بر عضو موجب قصاص اکراه کننده است.