ـ مجازات جنایت عمدی بر عضو در صورت تقاضای مجنیٌ علیه یا ولیّ‌ او و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص و در غیراین‌ صورت مطابق قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می‌ گردد.