ـ قطع زبان یا لب، موجب قصاص است و باید مقدار و محل آنها رعایت شود.