ـ قصاص کردن مرتکب در جنایت بر عضو، بدون بیهوش‌ کردن وی یا بی ‌حس کردن عضو او، حق مجنی علیه است مگر این که جنایت درحال بیهوشی یا بی ‌حسی عضو مجنی‌ علیه اتفاق افتاده باشد.