ـ مقررات سوگند در قسامه همان مقررات کتاب قصاص است.