عنوان

سیاستهای کلی قضایی
مصوب 1381,07,28

امضاء

سید علی خامنه‌ای