عنوان

قانون نحوه توزیع قند و شکر تولیدی کارخانه‌های کشور
مصوب 1353,01,29با اصلاحات و الحاقات بعدی

- کلیه کارخانه‌های قند و تصفیه شکر کشور مکلفند قند و شکر تولیدی را با نرخ مقرر دولتی برای توزیع در سراسر مملکت منحصراً در‌اختیار سازمان غله و قند و شکر و چای کشور وابسته بوزارت تعاون و امور روستاها بگذارند. ‌
مدیران و مسئولان کارخانه‌های قند و تصفیه شکر که از مقررات فوق تخلف نمایند همچنین اشخاصی که بنحوی از انحاء در معاملات قند و شکری که ‌بطور غیر مجاز از کارخانه‌های مزبور خارج شود با علم بآن دخالت نمایند علاوه بر ضبط عین کالا، مرتکب بحبس جنحه‌ای از سه ماه تا یکسال ‌و جزای نقدی معادل دو برابر بهای کالا محکوم خواهد شد. ‌
بجرائم موضوع این ماده در مراجع قضائی خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.

تبصره 1

(منسوخه 28ˏ09ˏ1358)- کارخانجات قند و شکر متعلق بسازمان تعاون مصرف کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی که تولیدات آنها منحصراً جهت تأمین ‌نیازمندیهای کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی و عائله آنها بمصرف میرسد از مقررات این قانون مستثنی است.

تبصره 2

- آئیننامه اجرائی این قانون در مورد تعیین نرخ قند و شکر و پرداخت حقوق دولتی و عوارض شهرداری و سایر هزینه‌های متعلقه از قبیل‌ کرایه حمل و کارمزد توزیع و همچنین تعیین استاندارد قند تولیدی کارخانجات قند و شکر و قندریزها وسیله وزارت اقتصاد به پیشنهاد وزارت تعاون و‌امور روستاها پس از تصویب هیئت وزیران بموقع اجراء گذارده خواهد شد. ‌

موخره

قانون فوق مشتمل بر یک ماده و دو تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 26ر1ر1353، در جلسه روز پنجشنبه بیست و نهم ‌فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و سه بتصویب مجلس شورای ملی رسید.

امضاء

نایب رئیس مجلس شورای ملی - دکتر جواد سعید