عنوان

قانون چگونگی اداره سازمان تعاون مصرف شهر و روستا


مصوب 1375,12,12با اصلاحات و الحاقات بعدی

(اصلاحی 08ˏ04ˏ1390)- در اجرای تبصره (33) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، وزارت صنعت، معـدن و تجارت موظف است‌حداکثر تا پایان برنامه دوم نسبت به اصلاح اساسنامه سازمان تعاون مصرف شهر و روستا و تبدیل آن به «شرکت سهامی عام بازرگانی شهر و روستا» ‌اقدام نموده و تدابیر لازم را جهت کاهش نصاب سهام دولت از طرق مختلف از جمله افزایش سرمایه سازمان، فروش سهام جدید یا سهام موجود سازمان به تعاونیها و مردم و پرداخت زیان انباشته آن سازمان اتخاذ و اعمال نماید.

تبصره 1

- پرداخت زیان انباشته از محل عایدات سازمان خواهد بود. ‌

تبصره 2

- تا تشکیل شرکت فوق‌الذکر سازمان در انجام معاملات از شمول قانون محاسبات عمومی معاف بوده و براساس قانون تجارت اداره ‌خواهد شد و وظایف مجمع عمومی به عهده وزیر بازرگانی است.

تبصره 3

- اساسنامه شرکت مذکور و ضوابط تطبیقی وضعیت استخدامی کارکنان و نحوه استفاده از خدمات و سهیم نمودن آنان از طریق واگذاری ‌سهام توسط وزارت بازرگانی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

موخره

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوازدهم دی اسفندماه یکهزار و سیصد و هفتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 22/12/1375 به تایید شورای نگهبان رسیده است.

امضاء

رئیس مجلس شورای اسلامی – علی اکبر ناطق نوری