- در کلیه مواردی که حداکثر مجازات حبس در این قانون «‌بیش از دو سال تا ‌پنج سال» است دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه، مجازات حبس را تا یک‌ سوم حداقل مجازات قانونی جرم تخفیف دهد و یا به یکی از مجازاتهای ذیل متناسب با‌ مجازات اصلی تبدیل نماید:

بند الف

الف - در مورد کارکنان پایور:
1 - جزای نقدی از ده میلیون (000 000 10) ریال تا پنجاه میلیون (000 000 50)‌ ریال.
2 - محرومیت از ترفیع از شش ماه تا دو سال.
3 - تنزیل یک درجه و یا رتبه.
4 - انفصال موقت از شش ماه تا یک سال.

بند ب

ب - در مورد کارکنان وظیفه:
1 - جزای نقدی از پنج میلیون (000 000 5) ریال تا سی میلیون (000 000 30) ‌ریال.
2 - اضافه خدمت از سه ماه تا شش ماه.