- در تمام مواردی که حداکثر مجازات حبس در این قانون «‌بیش از پنج سال» ‌است دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه، مجازات حبس را تا یک سوم ‌حداقل مجازات قانونی جرم تخفیف و یا به یکی از مجازاتهای ذیل متناسب با مجازات‌اصلی تبدیل نماید:

بند الف

الف - در مورد کارکنان پایور:
1 - جزای نقدی از سی میلیون (000 000 30) ریال تا یکصد میلیون (000 000 100) ریال.
2 - محرومیت از ترفیع از دو سال تا چهار سال.
3 - تنزیل یک تا دو درجه و یا رتبه.
4 - انفصال موقت به مدت یک سال.

بند ب

ب - در مورد کارکنان وظیفه:
1 - جزای نقدی از ده میلیون (000 000 10) ریال تا پنجاه میلیون (000 000 50) ریال.
2 - اضافه خدمت از شش ماه تا یک سال.