- در مواردی که تخفیفهای مقرر در مواد (3)،(4) و (5) این قانون ‌درخصوص مجازات حبس اعمال می‌شود، دادگاه نمی‌تواند آن را به استناد ماده (7) این‌قانون مجدداً تخفیف دهد.