- جهات مخففه مندرج در این قانون همان جهات مخففه قانون مجازات‌اسلامی مصوب 1370/9/7 است.