- هر نظامی حین خدمت یا در ارتباط با آن به مافوق خود اهانت نماید به‌حبس از دو ماه تا یک سال محکوم می‌گردد.

تبصره

- درصورتی که اهانت وی مصداق قذف باشد به مجازات آن محکوم ‌می‌شود.