- چنانچه فرار افراد مذکور در مواد (61)، (62)، (63) و(64) این قانون،‌موجب شکست جبهه اسلام یا وارد شدن تلفات جانی به نیروهای خودی شود به‌ مجازات محارب محکوم می‌شوند.