- در صورتی که در اثر وقوع بزه‌های مذکور در مواد (112) و (113) این ‌قانون لطمه جبران ناپذیری بر نیروهای مسلح یا عملیات نظامی وارد آید مرتکب به‌مجازات محارب محکوم خواهد شد.