- چنانچه مرتشی و مختلس مذکور در مواد (118) و (119) این قانون از‌نیروهای وظیفه باشد اخراج منتفی است.