- با تصویب این قانون، قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح - مصوب 1371/5/18 کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی که در تاریخ1376/8/11 تمدید شده است - و قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب 1318/10/4 ‌و‌کلیه قوانین مغایر با این قانون ملغی می‌باشد.