- رسیدگی بامور حسبی در دادگاههای حقوقی بعمل میآید.