‌ - دادرس باید در موارد زیر از مداخله در امور حسبی خودداری کند:
1 - اموریکه در آنها ذینفع است.
2 - امور راجع بزوجه خود (‌زوجه‌ ای که در عده طلاق رجعی است در حکم زوجه است).
3 - امور اقرباء نسبی و سببی خود در درجه 1 و 2 از طبقه اول و درجه یک از طبقه دوم.
4 - امور راجع باشخاصی که سمت ولایت یا قیمومت یا نمایندگی نسبت بآنها دارد.