‌ - مدت پژوهش همانست که برای پژوهش احکام در آئین دادرسی مدنی مقرر شده.