- شکایت پژوهشی ممکن است مبنی بر جهات یا ادله جدید باشد.