- تصمیم دادگاه استان باتفاق یا باکثریت آراء معلوم میشود.