- هر یک از دادگاه‌ ها که در جریان دعوی مطلع بوجود محجوری شود که ولی یا وصی یا قیم نداشته باشد باید بدادستان برای تعیین قیم ‌اطلاع بدهد.