- قیم از تصمیم دادگاه راجع به عزل خود و دادستان از رد درخواست عزل قیم میتوانند پژوهش بخواهند و مادامیکه تکلیف قطعی معین ‌نشده امور صغیر بوسیله دادستان یا قیمی که موقتا برای محجور معین می‌ شود انجام خواهد شد.