‌ - علاوه بر مواردیکه مطابق قانون مدنی تعیین امین میشود در موارد زیر نیز امین معین خواهد شد:
1 - برای اداره سهم‌ الارثی که ممکن است از ترکه متوفی به جنین تعلق گیرد در صورتیکه جنین ولی یا وصی نداشته باشد.
2 ـ برای اداره اموالی که به مصارف عمومی اختصاص داده شده و مدیری نداشته باشد.