- سایر امور مربوطه بامین با دادگاهی است که امین را تعیین کرده است.