- دادگاه میتواند علاوه بر امین یک یا چند نفر را بعنوان ناظر معین نماید.