- اشخاصی که نباید بقیمومت منصوب شوند بسمت امین معین نخواهند شد.