- امینی که برای اداره اموال عاجز معین میشود بمنزلة وکیل عاجز است و احکام وکیل نسبت به او جاری است.