- غائبی که تابعیت او مشکوک است تابع مقررات راجع بتبعه ایران است.