‌ - درخواست باید کتبی و مشتمل بر امور زیر باشد:
1 - نام و مشخصات درخواست ‌کننده.
2 - مشخصات غائب.
3 - تاریخ غیبت.
4 - ادله و جهاتی که بموجب آن درخواست‌ کننده حق این درخواست را برای خود قائل است.