‌ - آگهی مذکور فوق در سه دفعه متوالی هر کدام بفاصله یکماه منتشر می ‌شود و پس از یکسال از تاریخ نشر آخرین آگهی در صورت‌ وجود شرایط مذکور در ماده 1025 و 1026 قانون مدنی اموال غائب بتصرف ورثه او داده میشود.