‌ - در صورتیکه ورثه درخواست کنند صورت اموال با حضور دادستان تنظیم و بهای اموال بتوسط کارشناس معین و در صورت اموال ‌بهای آنها قید شود دادگاه درخواست نامبرده را می‌ پذیرد و هزینه ارزیابی از مال غائب برداشته خواهد شد.