- در موردیکه اموال غائب بتصرف ورثه یا امین داده شده باشد دادگاه میتواند حق ‌الزحمه متناسبی از درآمد اموال برای ورثه یا امین ‌معین نماید هزینه حفظ و اداره اموال غائب از اموال غائب برداشته میشود.