- رسیدگی با حضور درخواست‌ کننده و دادستان بعمل میآید عدم حضور درخواست‌ کننده مانع رسیدگی نیست.