‌ - حکم باید مشتمل بر امور زیر باشد:
1 - نام و نام خانواده درخواست ‌کننده.
2 - مشخصات غائب.
3 - دلایل و مستندات حکم.
4 - تاریخ صدور حکم.