- دادگاه بخش مهر مخصوصی برای مهر و موم ترکه خواهد داشت و نمونة آن باید نزد رئیس دادگاه شهرستان باشد.