‌ - اگر از عنوان روی لفاف یا علائم دیگری معلوم شود که برگها متعلق بغیر متوفی است دادرس برگها را بصاحبان آن رد نموده و رسید‌ دریافت می ‌نماید و مشخصات آنرا در صورت مجلس می ‌نویسد و اگر صاحبان برگها حاضر نباشند آنرا تامین می ‌نماید تا صاحبان آنها مطالبه نمایند.
‌حکم این ماده در موردی جاری است که معارضی نباشد و الا مطابق ماده قبل رفتار خواهد شد.