‌ - دادگاهی که لفاف مذکور در مواد فوق بآنجا فرستاده شده است آنرا باز می ‌کند و در صورتی که برگ ها جزو ترکه باشد امانت نگاه‌ میدارد و الا اگر صاحبان آن حاضر باشند بآنها داده میشود و اگر حاضر نیستند محفوظ میماند تا صاحبان آن حاضر شوند و اگر معلوم نباشد که برگها ‌متعلق بکیست برگها در دادگاه میماند تا صاحب آن معلوم شود.