- در مواردی که وصیت ‌نامه معتبری بنظر دادرس میرسد که آن وصیت نامه مشتمل بر امور فوری باشد دادرس اجازه میدهد که امور ‌مذکور انجام داده شود.