‌ - در موقع برداشتن مهر و موم صورت مجلسی مشتمل بر امور زیر تنظیم میشود:
1 - تاریخ - ساعت - روز - ماه - سال با تمام حروف.
2 - نام و مشخصات درخواست‌ کننده.
3 - حضور و اظهارات اشخاص ذینفع و نمایندگان آنها و اشخاصی که دادگاه بخش دعوت کرده است.
4 - مهر و موم صحیح و بی‌ عیب بوده یا دست خورده با توصیف کامل از دستخوردگی.
5 - نام و سمت کسی که مهر و موم را برمیدارد.
6 - امضاء کسی که مهر و موم را برمیدارد و سایر حاضرین.