- مقصود از تحریر ترکه تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است.