- غیبت اشخاصی که احضار شده ‌اند مانع از تحریر ترکه نخواهد بود.