- در موقع تحریر ترکه صورت مجلسی برداشته میشود که مشتمل بر امور زیر باشد:
1 - نام و سمت متصدی تحریر ترکه.
2 - نام و مشخصات کسانیکه احضار شده و کسانیکه حاضر شده‌اند.
3 - محلیکه تحریر ترکه در آنجا صورت میگیرد.
4 - اظهارات اشخاص راجع بدارائی و بدهی و ترکه متوفی.
5 - نام و مشخصات کسیکه اسناد و اموال باو داده میشود.