- عملیات اجرائی راجع به بدهی متوفی در مدت تحریر ترکه معلق میماند.