- مرور زمان نسبت به مطالبات متوفی در مدت تحریر ترکه جاری نمیشود.