- ورثه میتوانند دیون را از ترکه یا از مال خود ادا نمایند.